آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیرمنقول (نوبت دوم)
استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی برمبنای قیمت پایه مزایده  به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت  نقدی بفروش برساند.
  • پنج شنبه 21 شهریور 1398 ساعت 10:52