شرح وظایف حوزه برنامه ریزی و توسعه

وظایف واحد برنامه ریزی و بودجه :

۱. فراهم آوردن موجبات برنامه ای نمودن فعالیت های دستگاه های اجرایی واحدهای تابعه و وابسته و برآورد هزینه ها و اعتبارات مورد نیاز برای درج در بودجه های سالانه برای تحقق اهداف مورد نظر
۲. هماهنگی با دستگاه ها به منظور جمع آوری و تلفیق برنامه، ارشاد و راهنمائی آنها در تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مربوط و ارزیابی عملکرد برنامه ها در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور
۳. ایجاد ارتباط مستمر با معاونت برنامه ریزی استانداری تهران و سایر مراجع سیاست گذاری در امر برنامه ریزی برای اخذ سیاست ها و خط مشی های کلی در این زمینه
۴. ابلاغ ضوابط، معیارها و خط مشی های کلی در امر برنامه ریزی به دستگاه های وابسته به منظور تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مورد نیاز بر اساس مقررات مربوط
۵. مشاورت و هدایت دستگاه های اجرایی و ایجاد هماهنگی بین آنها در امر تهیه و تدوین اسناد توسعه و برنامه های شهرستانی با توجه به سیاست های کلی نظام
۶.  بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه های ارائه شده از طرف دستگاه ها و تهیه و تنظیم نهائی برنامه ها با توجه به اهداف و ماموریت های اساسی وزارت کشور
۷. همکاری با واحد برنامه ریزی سازمان های وابسته در امر تهیه و تنظیم برنامه های مربوط، با توجه به سیاست ها و خط مشی کلی فرمانداری
۸.  هماهنگی با معاونت برنامه ریزی استانداری و سایر مراجع ذیربط در مورد تائید برنامه های مصوب دستگاه ها و واحدهای تابعه و وابسته و انجام پیگیری های لازم در این زمینه
۹. مطالعه، بررسی و ارائه طرح ها و برنامه های مفید و مناسب درجهت بهبود امور مربوط و پیشبرد اهداف برحسب مورد.
۱۰.  تدوین شاخص های معیارهای ارزیابی برای فراهم آوردن موجبات ارزشیابی عملکرد برنامه ها و حصول اطمینان از میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های در دست اجرای وزارت کشور و دستگاههای تابعه
۱۱. تهیه و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه ها و همچنین مشکلات و نارسائیاهای مربوط، برای آگاهی مراجع ذ ی ربط
۱۲.  انجام مطالعات، بررسی های کارشناسی، تنظیم دستور کار جلسات و بازدیدهای مشترک و تهیه وتنظیم صورتجلسات و گزارشات لازم در این زمینه
۱۳.  تنظیم دستور کار، برگزاری و تهیه صورتجلسات ، و پیگیری تصمیمات و مصوبات مربوطه
۱۴.  دریافت صورتجلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و بررسی و تجزیه و تحلیل موارد مطرح شده در شورا و تهیه وارسال آن به مبادی ذیربط
۱۵.  جمع آوری گزارش مربوط به فعالیت های واحدبرنامه ریزی ، واحدهای وابسته و بررسی آنها به منظور تهیه گزارش های جامع از فعالیت ها و برنامه هاو انعکاس آنها به سایر مراجع ذیربط در مقاطع مختلف زمانی (سه ماهه، ۶ ماهه، سالانه، ادواری)
۱۶.  جمع آوری و نگهداری قوانین، تصویب نامه، آئین نامه ها، اسناد، آمار،اطلاعات و مدارک و دستورالعمل های مربوط به بودجه و برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت 
۱۷.  تهیه وتنظیم بودجه سالانه واحدها و راهنمایی و ارشاد این واحدها و همچنین سازمان های وابسته در تهیه و تنظیم بودجه های مربوط و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات بودجه ای آنها
۱۸.ارسال بخشنامه ها، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرم های مربوط به تنظیم بودجه به واحدهای ستادی وابسته و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظیم و تکمیل و اعاده آنها
۱۹.بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی واحدها اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط
۲۰. تنظیم بودجه نهائی بر اساس آخرین اطلاعات، پیش بینی ها و برآوردهای انجام شده با رعایت کامل مقررات و ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر تدوین بودجه
۲۱.راهنمائی و ارشاد واحدهای تابعه و وابسته در امر تهیه و تنظیم بودجه های مورد نیاز با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و رعایت خط مشی و اهداف کلی دستگاه ها و انجام اقدامات و پیگیری های لازم تا مراحل تصویب آن
۲۲.ارسال بودجه پس از تصویب معاونت برنامه ریزی استانداری و توضیحات در جلسات دفاع از بودجه پیشنهادی
۲۳.مطالعه و بررسی و برآورد اعتبارات ناشی از وضع قوانین، تصویب نامه ها و آئین نامه های پیشنهادی
۲۴.تنظیم و ارائه گزارش مستمر به مقام عالی وزارت و سایر مقامات ذیربط حاوی آمار و اطلاعات لازم و نحوه استفاده از بودجه های مصوب و اظهار نظر درباره کلیه مسائل مربوط به بودجه
۲۵.نظارت بر اجرای بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه از طریق اخذ مستمر گزارش های مالی به صورت عملکرد هزینه های قطعی از واحدها و تجزیه و تحلیل هزینه ها در مقایسه با اعتبارات مصوب و تخصیصی
۲۶.پیگیری و نظارت بر هزینه اعتباراتی که مستقیماً از طریق ادارات کل  در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.
۲۷.مطالعه و بررسی و اظهار نظر در مورد کلیه لوایح، آئین نامه ها و دستورالعمل هایی که به نحوی با موضوع بودجه مرتبط است
۲۸.مطالعه مستمر در امر بهبود روشهای تنظیم و اجرای بودجه و استفاده از تجارب علمی در امور مذکور
۲۹.تهیه و تدوین شاخص و معیارهای ارزیابی سالانه طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی این طرح ها در دستگاههای تابعه و وابسته و تهیه گزارش از روند اقدامات به منظور اطلاع رسانی به مسئولین ذیربط
۳۰.تهیه و تنظیم و نگهداری اعتبارات بر حسب برنامه ، فعالیت و عملیات
۳۱.دریافت بودجه مصوب و تفکیک اعتبارات تصویبی بین برنامه ها و فعالیت های مختلف دستگاه ها

شرح وظایف  امور مالی :

۱ - تنظیم اسناد هزینه ( جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ) و حسابداری بر اساس اسناد مثبته ارائه شده .
۲ - تهیه و تنظیم و ارسال اسناد هزینه به استانداری بر اساس فصول و هزینه بر ای تامین اعتبار .
۳ - کنترل صورتحساب های بانکی با دفاتر مالی و اقدام در رفع اشتباهات و تهیه صورت مغایرت بانکی .
۴ - تهیه و تنظیم تراز نامه ماهیانه از هزینه ها و اعتبارات بر اساس دفاتر مالی .
۵ - تهیه و تنظیم دفاتر مالی ( روزنامه ،کل و معین ) و دفتر اعتبارات .
۶ - همکاری و ارائه گزارش درخصوص تهیه بودجه .
۷ - پیگیری درخصوص جذب اعتبارات تخصیصی و مکاتبات و پاسخگویی به ارباب رجوع .
۸ - اعمال قوانین ، مقررات، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی در ارتباط با امور مالی .
۹ - نظارت بر امور حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه ، ارائه سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای مربوطه .
۱۰ - تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه تطبیقی هزینه های جاری اعم از آب ، برق ، تلفن ، گاز ، پذیرایی و تعمیر تاسیسات و غیره بصورت ماهانه ، فصلی و سالانه .
۱۱ - برنامه ریزی و اجرای اهداف مشخص شده در جهت صرفه جویی اقتصادی در انجام هزینه های جاری و عمرانی .
۱۲ - رسیدگی به حسابهای تنظیمی بخشداری های مرکزی و ارجمند .
۱۳ - اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداریها و اقدام درخصوص پرداخت مطالبات و پرداخت دیون .
۱۴ - تهیه و تنظیم قرارداد های مربوط به طرحهای عمرانی اجرایی در فرمانداری و بخشداریها .
۱۵ - تهیه و تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه واحدها و نیازمندی فرمانداری و بخشداریها .
۱۶ - اقدام در جهت تعمیر تاسیسات و ماشینهای اداری فرمانداری و بخشداریهای تابعه .
۱۷ - حفظ و نگهداری اموال دراختیار فرمانداری و واحدهای تابعه و ثبت اموال جدید خریداری شده در دفاتر اموال و نصب برچسب .
۱۸ - اجرای قوانین و مقررات مربوط برگزاری مناقصه و یا مزایده .
۱۹ - رسیدگی به امور رفاهی و خدمات عمومی و کوشش در ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات به پرسنل در ابعاد گوناگون .
۲۰ - محاسبه و تنظیم لیست حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و مطالبات کارکنان .
۲۱ - تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی ماهانه پرسنل و ارسال دیسکت و چک مربوطه به تامین اجتماعی.
۲۲ - تهیه و محاسبه لیست سیاهه مربوط به پرسنل جدید الاستخدام .
۲۳ - بررسی و تهیه احکام حقوقی پرسنل شورای بخش مرکزی  .
۲۴ - محاسبه و تنظیم لیست حقوق و مزایای پرسنل شورای بخش مرکزی .
۲۵ - تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی ، تهیه دیکت و ارسال به تامین اجتماعی .
۲۶ - انجام امور دریافت و پرداختهای مربوط به شورای بخش مرکزی (دریافت و بررسی فاکتورها ، صدور چک و تهیه نامه ) و همچنین کنترل حساب مذکور .
۲۷ - تهیه و تنظیم گزارشات مالی و ارائه به مقام مافوق .
۲۸ - بایگانی و نگهداری مکاتبات مربوط به حوزه مالی و احکام حقوقی پرسنل .
۲۹ - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .

شرح وظایف  امور مالی و برنامه ریزی :

۱ - تهیه و تنظیم و ارسال اسناد هزینه به استانداری بر اساس فصول و هزینه بر ای تامین اعتبار .
۲- تهیه و تنظیم دفاتر مالی ( روزنامه ،کل و معین ) و دفتر اعتبارات .
۳- تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه تطبیقی هزینه های جاری اعم از آب ، برق ، تلفن ، گاز ، پذیرایی و تعمیر تاسیسات و غیره بصورت ماهانه ، فصلی و سالانه ..
۴ - تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی ماهانه پرسنل و ارسال دیسکت و چک مربوطه به تامین اجتماعی.
۵ - محاسبه و تنظیم لیست حقوق و مزایای پرسنل شورای بخش مرکزی .
۶ - تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی ، تهیه دیکت و ارسال به تامین اجتماعی .
۷ - بایگانی و نگهداری مکاتبات مربوط به حوزه مالی و احکام حقوقی پرسنل .
۸ - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
۹-  مسئول پیگیری دعوت نامه های :
- کارگروه آب ، خاک و کشاورزی    /     ستاد ارتقاء بهره وری آب    /  طرح توسعه کشاورزی 
-کارگروه شورای حفاظت از منابع آب  .
- جلسه ستاد ارتقاء بهره وری آب 
- شورای عشایری 
- حوزه آبخیز حبله رود
۱۰- مسئول پیگیری مکاتبات و مصوبات :
-کارگروه آب ، خاک و کشاورزی و منابع طبیعی /    ستاد ارتقاء بهره وری آب   / طرح توسعه کشاورزی 
-کارگروه شورای حفاظت از منابع آب  .
-کارگروه شورای عشایری   .
- جلسه ستاد ارتقاء بهره وری آب 
- حوزه آبخیز حبله رود
۱۱- پیگیری نامه های ارجاع شده از طریق معاونت محترم به دستگاههای ذیربط .
۱۲-پیگیری و هماهنگی  بازدیدهایی که در مصوبات کارگروهها ذکر شده از طریق دستگاههای ذیربط .
۱۳- پیگیری و صدور احکام برای عضوهای اصلی کارگروهها .
۱۴-سایر انجام امور محوله از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و اداری مالی 

شرح وظایف و اهداف  واحد آمار و اطلاعات :

۱- ساماندهی ، اجرا ، استخراج و نظارت بر سرشماری های عمومی و تخصصی متناسب با اختیارات تفویضی و در چارچوب برنامه های ملی مرکز آمار ایران .
۲- سازماندهی ، اجرا ، استخراج و نظارت بر آمارگیری های نمونه ای در قالب چارچوب های طراحی شده در مرکز آمار ایران.
۳- ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور .
۴- نظارت بر انجام آمارگیری ها و سرشماری های مرکز آمار ایران که توسط دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در حوزه استان انجام می گیرد.
۵- جمع آوری آمارهای ثبتی و تهیه ، تدوین و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد شده در مرکز آمار ایران.
۶- جمع آوری نیازهای آماری دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی استان.
۷- تهیه و اجرای طرح های آماری مورد نیاز استان در چارچوب نظام آماری.
۸- تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماری استانی و آماده سازی آنها برای انتشار.
۹- ارائه خدمات آماری مورد نیاز سازمان های اداری و مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح استان.
۱۰- راهنمایی فنی به گروه ها و کارشناسان آماری واحدها و سازمان های استانی.
- بهنگام سازی چارچوب های آماری طبق دستورالعمل های مرکز آمار ایران.
۱۱-انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندی های برنامه ریزی و طرح های اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای استان.
۱۲- ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) و پایگاه اطلاعات آماری .
۱۳- تهیه و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز استان ها هماهنگ با فعالیتهای سازمان نقشه برداری کشور .
۱۴- جمع آوری و تدوین نیازهای اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان.
۱۵- تهیه و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی برای طرح های آماری .

شرح وظایف امور اقتصادی و اشتغال :

۱ – نظارت بر انجام و ارائه برنامه های امور اشتغال در شهرستان و انجام وظایف کارگروه های  ذیربط .
۲ – همکاری و تهیه راهکارهای لازم در امور مربوط به توسعه صادرات شهرستان .
۳ – نظارت بر کار مدیران و ارائه راهنمایی لازم به آنان .
۴ – ثبت متقاضیان اشتغال بکار در بانک اطلاعات بر طبق اولویت .
۵ – نظارت و پیگیری امور مرتبط با شهرکهای صنعتی و خوشه های اقتصادب و صنعتی .
۶ – رسیدگی به مشکلات بنگاههای اقتصادی و تولید مشکل دار  شهرستان .
۷ – هماهنگی و همکاری در گسترش کسب و کار خانگی و طرح های اشتغالزایی بخش خصوصی و تعاونی . 
۸ – پیگیری و نظارت بر روند مناسب جذب تسهیلات اشتغالزایی و طرح های بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده 
۹ – مطالعه ، تهیه و تدوین برنامه های کارگروه ها .
۱۰ – بررسی و نظارت بر فعالیت اشتغال و کارآفرینی در شهرستان .
۱۱ – نظارت بر حسن اجرای سیاست های دولت در زمینه خریدهای تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی .
۱۲ – بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان در انجام وظایف محوله از جمله اشتغال ، تولید توسعه صادرات و غیره . 
۱۳ – تهیه عملکرد ماهانه ، سالانه کارگروه ها و کمیته های تخصصی شهرستان .
۱۴ – انجام مطالعات وبررسی های لازم بمنظور شناخات استعدادهای رشد کشاورزی ، دامپروری و تولیدی شهرستان در جهت کمک به تعیین سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و تولیدی شهرستان در چارچوب اصول کلی توسعه اقتصادی کشور . 
۱۵ – هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در امر احیاء ، گسترش ، توسعه و بهره برداری از مراتع ، جنگل ها و اراضی مستعد کشاورزی در سطح شهرستان . 
۱۶ – نظارت در تهیه و تنظیم طرح های کشاورزی ، دامپروری ، صنعتی و اقتصادی و ... با توجه به تجارب اجرایی و ضرورت ها و جهات سیاسی و اجتماعی منطقه . 
۱۷ – نظارت بر تشکیل جلسات و فعالیت های کشاورزی شهرستان و همچنین بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادات دستگاههای اجرایی شهرستان در ارتباط با مسائل مربوط به کشاورزی . 
۱۸ – نظارت و هماهنگی در امر مطالعه و بررسی امور مربوط به آب و آبخیزداری و تهیه طرح در امور آب و برنامه ریزی در خصوص استفاده بموقع و بجا آن و آب تحت الارض و سطح الارض شهرستان . 
۱۹ – پیگیری اجرای مصوبات کارگزوه اشتغال شهرستان و انجام بررسی اقتصادی و آماری پیرامون بازار کار و نیروی کار در ارائه پیشنهادات  لازم در جهت تحقق مصوبات مذکور . 
۲۰ – برگزاری مستمر جلسات کارگروهها و کمیته های مربوط به امور اقتصادی و انجام امور مربوطه . 
۲۱ – ایجاد هماهنگی در زمینه بانگی شهرستان .

شرح وظایف مسئول دفتر معاونین برنامه ریزی و اداری مالی :

۱ - هماهنگی و دیدارهای ارباب رجوعان در حوزه معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی فرمانداری . 
۲ - ارجاع نامه های معاونت های برنامه ریزی و امور عمرانی .
۳ - تنظیم نامه های وارده در حوزه های معاونت های برنامه ریزی و امور عمرانی .
۴ - پیگیری امور ارباب رجوعان ارجاعی از سوی معاونت های مربوطه .
۵ - تنظیم برقراری ارتباط تلفنی به معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی .
۶ - پاسخ به مکاتبات تلفنی ( مخابرات) .
۷ - دریافت پیامهای واصله مهم روزانه ارباب رجوع ها و ارائه آن به معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی .
۸ -  پیگیری نامه های ارجائی به همکاران از سوی معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی .
۹ - انجام فاکس ها ارسالی به ادارات از سوی معاونت های مربوطه .
۱۰ - مهیا نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات تشکیل شده برای معاونت های مربوطه .

شرح وظایف دبیرخانه :

۱ – ثبت نامه های دریافتی 
۲ – ثبت نامه های ارسالی 
۳ – پرینت نامه های استانداری  به صورت روزانه 
۴ – تقسیم نامه های کارتابل فرماندار و معاونین در کار همکاران 
۵ – ارسال سوابق به همکاران 
۶ – ارسال سوابق به فرماندار و معاونین 
۷ – تکثیر و چاپ نامه ها 
۸ – تنظیم نامه های ارسالی به داخل شهرستان     
۹ – تنظیم نامه های ارسالی به خارج از شهرستان 
۱۰ – دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۳ و ۹۹ 
۱۱ – بایگانی نامه ها 

شرح وظایف واحد تایپ :

۱    –  تایپ نامه های ، صورتجلسات و سایر مکاتبات اداری . 
۲    -  مراقبت از ماشین تحریر ، کامپیوتر ، چاپگر و سایر ادوات مرتبط با تایپ . 
۳    -  تطبیق مطالب تایپ شده با پیش نویس و تصحیح آن . 
۴    –  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف راننده :

۱ –  انجام مأموریت های درون شهری . 
۲ –  انجام مأموریت های برون شهری .
۳ –  سرویس خودرو تحویلی . 
۴ –  پیگیری تعمیرات فنی خودرو .
۵ –  هماهنگی با مافوق خود جهت انجام بموقع مأموریت ها . 
۶ –  حضور بموقع جهت انجام مأموریت های محوله در ساعات هماهنگ شده . 

شرح وظایف تأسیسات :

۱ –  انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تأسیسات مرکزی از قبیل : آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب ، آسانسور و تهویه مطبوع . 
۲ –  تهیه طرح های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات . 
۳ –  نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات . 
۴ -  انجام تحقیقات و بررسی های علمی و فنی در زمینه برق و تأسیسات . 
۵ –  سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمان ها و تعمیر وسایل تأسیسات . 
۶ –  نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تأسیساتی . 
۷ –  شرکت در کمیسیون های  فنی . 
۸ –  برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها  . 

شرح وظایف امور اداری :

۱–  برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات جلسات برگزار شده (جلسه شورای اداری شهرستان ، جلسه شورای اداری همکاران ، جلسه کمیسیون ماده یک ساماندهی خانه های سازمانی ، جلسه هوشمند سازی مدارس و...) . 
۲ - ارائه گزارش عملکرد دوره های لازم در زمینه های اداری ، رفاهی ، تدارکاتی ، خدماتی و پرسنلی .
۳– نظارت بر امور محوله زیر مجموعه های ( تایپ ، خدمات ، نقلیه و ... ) 
۴–  پیگیری و فراهم نمودن وسایل کار کلیه واحدها . 
۵-  نظارت بر حضور و غیاب کارکنان و گزارش به مقام مافوق . 
۶ - پیگیری در جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز . 
۷ – اجرایی نمودن دستورالعمل های اداری و بخشنامه ها . 
۸ -  تشکیل پرونده پرسنلی و کنترل کارکرد ( مرخصی ، حضور و غیاب ) کارکنان .
۹ –  تهیه شرح وظایف پرسنلی  . 
۱۰ –  تنظیم فرم ارزشیابی کارکنان و صدور احکام مسئولیتی بر اساس ضوابط . 
۱۱ –  پیش بینی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز بر اساس قوانین و مقررات . 
۱۲ –  نظارت در زمینه تأمین خدمات عمومی ( آب ، برق ، سوخت ، حمل و نقل ، سرایداری ، تأسیسات و خدمات ) . 
۱۳ –  بررسی نیازها و فراهم نمودن خدمات و امکانات رفاهی کارکنان . 

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات :

۱-    حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزی های برگزار شده توسط مدیریت 
۲-    اعلام نیازهای آموزشی به مدیریت و ارتقا سطح علمی و عملی با گرفتن آموزشهای لازم و...
۳-    تهیه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهیزات رایانه ای ، تجهیزات شبکه و شناسنامه نرم افزارهای موجود ،به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجوددر واحدها  
۴-    نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای شامل دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه ای
۵-    بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه ای و تایید ، یا عدم تایید نیاز، تایید فاکتورها از نظر فنی، کنترل فنی تجهیزات خریداری شده از نظر تطبیق با فاکتور های تایید شده
۶-    نصب سیستم عامل هاونرم افزارهای جانبی ،آنتی ویروس و... بر روی رایانه های موجود
۷-    تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات
۸-    نظارت بر صحت عملکرد ups 
۹-    نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive   بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰-    تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات    
۱۱-    آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات Active
۱۲-    آگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزی و دسترسی به شبکه اینترانت و اینترنت
۱۳-    آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکلات احتمالی
۱۴-    پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم
۱۵-    نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها
۱۶-    مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاری
۱۷-    نظارت کارشناس IT برروی کار رابط وب سایت (مسئول روابط عمومی)
۱۸-    نظارت مستقیم بر روی وب سایت ،انتقال مشکلات وپیگیری آنها
۱۹-    آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری
۲۰-    آشنایی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل
۲۱-    آشنایی با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امکانات اینترنت FTP,FTP۲ ، حجم down Load و نرم افزارهای جانبی
۲۲-    شناخت وآشنایی با میزان پهنای باند در فرمانداری  و ارائه مشکلات این حوزه به کاربران واحد خود

شرح وظایف واحد کارپردازی، نقلیه و انبارداری :
 
۱- خرید لوازم ومایحتاج اداری طبق دستور مافوق
۲- اخذ فاکتور از فروشگاه مورد نظر
۳- انتقال لوازم به انبار فرمانداری
۴-پرداخت مطالبات فروشگاهها هر ماهی یک بار
۵- ورود کلیه کالاهای خریداری شده به انبار
۶-ثبت در سیستم کالاهای وارد شده به انبار 
۷- خروج کالاها از طریق سیستم چها گون به واحدها طبق برگه درخواست خروج از انبار  
۸-بایگانی برگه های خروج از انبار در زونکنها به طور جداگانه (هرواحد)
۹-ارسال گزارشات خروج انبار هر  ۶ماه یک بار به مسئول مربوطه  
۱۰-تامین بنزین خودروها 
۱۱-سرویس روغن وبازدید موتوری خودروها هر ۵۰۰۰کیلومتر یک بار 
۱۲-سرویس تعمیرگاهی خودروها 
۱۳-پیگیری جهت دریافت  اسناد ومدارک  خودروهایی که نزداستانداری میباشد

شرح وظایف   ستاد سرمایه گذاری و آرد و نان :

۱ – مسئول برگزاری کمیسیون آرد و نان شهرستان . 
۲ – مسئول کار گروه صنعت ، معدن و تجارت . 
۳ – بررسی مسائل و مشکلات بازار و نانوایی . 
۴ – بررسی مسائل و مشکلات سرمایه گذران .
۵ – پیگیری و اقدامات لازم برای شروع سرمایه گذاری توسط سرمایه گذران .
۶ – پیگیری برگزاری مراسمات در مناسبت های مختلف . 
۷ – شورای بانک ها و وام و تسهیلات