امور ایثارگران و جانبازان

شرح وظایف

۱- پیگیری و اقدام لازم در خصوص مسائل استخدامی و برقراری مستمری جهت ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین و مقررات جاری.
۲- اقدام در مورد کلیه امور رفاهی و زیستی ایثارگران و خانواده های ایشان.
۳- انجام امور مشاوره ای و مددکاری ویژه ایثارگران و خانواده های ایشان.
۴- پیگیری و انجام اقدامات مورد لزوم در خصوص امور مددکاری ایثارگران و خانواده های ایشان در حدود قوانین و مقررات جاری.
۵- ایجاد بانک اطلاعاتی از آمار و اطلاعات مورد نیاز در مورد ایثارگران فرمانداری و بخشداری های تابعه و خانواده های آنان و به روز نگهداشتن آمار فوق.
۶- پیگیری و ایجاد امکانات آموزشی مورد نیاز درخصوص ایثارگران شاغل در فرمانداری و بخشداری های تابعه.
۷- انجام اقدامات به منظور حفظ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و نام ایثارگران.
۸- انجام اقدامات به منظور قدردانی از ایثارگران.
۹- ایجاد امکانات ورزشی خاص ایثارگران در فرمانداری و بخشداری های تابعه.
۱۰-ایجاد ارتباط با نهادهای متولی امور ایثارگران و سایر دستگاه های ارائه کننده خدمات به ایثارگران به منظور بهره مندی این عزیزان از امکانات موجود.
۱۱-ایجاد ارتباط با مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی به منظور بهره مندی این عزیزان از امکانات مربوطه.
۱۲-پیگیری و ارائه پیشنهادات درخصوص مناسب سازی معابر برای جانبازان براساس مصوبات هیئت محترم وزیران.
۱۳-انجام اقدامات مورد نیاز به منظور فعال نمودن ایثارگران به منظور شرکت در تشکلهای علمی، فرهنگی، هنری و ... 
۱۴-برگزاری همایشها و یادمان ایثارگران.
۱۵-بازدید از خانواده های ایثارگران به منظور گرامیداشت فعالیتهای آنان و نیز ایجاد ارتباط و آشنائی با مشکلات آنها و کوشش در جهت رفع آنها.
۱۶-پیگیری در مورد مصوبات و قوانین مربوط به ایثارگران جهت اجراء در فرمانداری و بخشداری های تابعه.
۱۷-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات مربوط به ایثارگران در فرمانداری و بخشداری های تابعه.
۱۸-مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، مصوبات و دستورالعملهای جاری کشور در خصوص ایثارگران و ارائه پیشنهادت اصلاحی در این راستا به مراجع ذیربط.
۱۹-ارائه گزارشات سالانه از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به فرماندار.