قوانین و مقررات

  1. ساماندهی نیروی انسانی
  2. برقراری حقوق
  3. عائله مندی و اولاد
  4. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
  5. کمک هزینه ازدواج
  6. کمک هزینه فوت
  7. دستیاران ستادی