فرمانداران سابق ارومیه

 • رسول مقابلی: 99.10.28 تا 1400.12.4
 • علیرضا ملامحمدی زاده: از 97.6.4 تا 99.10.27
 • عباس حسن خانی: از 93.1.10 تا 97.6.3
 • جواد شریف نژاد: از 90.6.28 تا 93.1.9 
 • حمید ابراهیمی: از 89.8.27 تا 90.6.28
 • فخرعلی محمد نیک بخت: از 88.12.22 تا 89.8.27
 • حسن غفاری آذر: از 84.9.3 تا 88.12.22
 • صادق محسن پور: از 76.11.28 تا 84.9.3
 • میرعلی یاری: از 73.7.20 تا 76.11.28
 • اسداله لطف عطا: از 68.7.6 تا 73.7.20
 • ابراهیم رضایی بابادی: از 67.2.1 تا 68.7.6
 • حسن شکرالهی: از 65.3.7 تا 66.12.29
 • فریدون انتظاری: از 61.6.27 تا 65.3.7
 • موسوی عادل: از 60.11.1 تا 61.6.27
 • محمدحسین مظفری: از 60.4.18 تا 60.11.1
 • محمدصادق محصولی: از 59.3.17 تا 60.4.18
 • قدرت الله اتابک: از 58.6.14 تا 59.3.17
 • کیوان وزیری: از 57.12.11 تا 58.1.22