ارتباط با مدیران فرمانداری ارومیه

سمت

تلفن تماس

غلامحسین عماری؛ فرماندار شهرستان ارومیه

04431975103

جعفر ظرف فروش؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه

04431975201

مهرداد حاجیلاری ؛ معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه

04431975301

مریم دهقانی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه

04431975401

رحمان نوری؛ بخشدار بخش مرکزی شهرستان ارومیه

04431975501

ارژنگ طرزی ؛ بخشدار بخش انزل شهرستان ارومیه

04433322950

سید دلیر علوی کورانه ؛ بخشدار بخش سیلوانا شهرستان ارومیه

04432428385

میر اشکان مهدوی نیا بخشدار بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه

04432444221

لطیف رستم زاده؛ بخشدار بخش نازلو شهرستان ارومیه

04433732400