ارتباط با مدیران فرمانداری ارومیه

سمت

تلفن تماس

غلامحسین عماری؛ فرماندار شهرستان ارومیه

04431975103

جعفر ظرف فروش؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه

04431975201

اکبر صابری؛ معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه

04431975301

مریم دهقانی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه

04431975401

شاهرخ نجاری؛ بخشدار بخش مرکزی شهرستان ارومیه

04431975501

رامین بهمرام؛ بخشدار بخش انزل شهرستان ارومیه

04433322950

ریباز میرزایی؛ بخشدار بخش سیلوانا شهرستان ارومیه

04432428385

سعید حقیقی علیکانی؛ بخشدار بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه

04432444221

شهین محمدی نژاد؛ بخشدار بخش نازلو شهرستان ارومیه

04433732400