انتخابات

 • برگزاری انتخابات
 1. اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور
 2. ثبت نام داوطلبین انتخابات
 3. اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان
 4. اعلام نتایج انتخابات
 5. رسیدگی به شکایات انتخابات
 • شوراهای اسلامی شهر و روستا
 1. آخرین اصلاحات قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا- 11-10-95
 2. اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا -13-6-95
 3. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
 4. آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر
 5. مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا
 • ریاست جمهوری اسلامی ایران
 1. قانون وآیین نامه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 1400
 2. آخرین اصلاحات قوانین انتخابات ریاست جمهوری- 11-10-95
 3. اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری -13-6-95
 4. مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری ماقبل 1392
 • مجلس شورای اسلامی
 1. کتاب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مجلس یازدهم
 2. جدول مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 3. حقوق و تکالیف نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 4. کتاب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 با اصلاحات بعدی و قوانین مرتبط
 5. آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/21 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
 6. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - تیرماه 98
 7. آخرین اصلاحات قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی- 11-10-95
 8. آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی 13-6-95
 • مجلس خبرگان رهبری
 1. کتاب قانون و آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری
 2. قانون و آیین نامه ی اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری سال 98
 3. آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری سال 98
 4. آخرین اصلاحات قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری- 11-10-95
 5. اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری13-6-95
 • دستورالعمل های بهداشتی انتخابات
 1. دستورالعمل بهداشتی انتخابات
 2. پیوستهای دستورالعمل بهداشتی انتخابات مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی – 21 شهریورماه 1399
 • قوانین و مقررات تبلیغات
 1. دستورالعمل تبلیغات انتخابات در فضای مجازی
 2. دستورالعمل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری
 3. دستورالعمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
 4. دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی - انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
 5. دستورالعمل تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری
 6. دستورالعمل تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی
 7. تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
 8. دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی
 9. دستورالعمل تبلیغات انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی
 10. جدول مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 11. عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 12. تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره نهم)
 13. دستور العمل تبلیغات انتخابات اولین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 14. تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری
 15. شیوه نامه تبلیغات رادیو و تلویزیونی نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری (دوره پنجم)