انتخابات

 • برگزاری انتخابات
 1. اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور
 2. ثبت نام داوطلبین انتخابات
 3. اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان
 4. اعلام نتایج انتخابات
 5. رسیدگی به شکایات انتخابات
 • مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا
 1. آخرین اصلاحات قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
 2. اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
 3. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
 4. آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر
 5. مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا
 • انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
 1. آخرین اصلاحات قوانین انتخابات ریاست جمهوری
 2. اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری
 3. مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری ماقبل 1392
 • انتخابات مجلس شورای اسلامی
 1. آخرین اصلاحات قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی
 2. آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی
 3. حقوق و تکالیف نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
 4. آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم
 5. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم
 6. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم
 • قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
 1. آخرین اصلاحات قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری
 2. اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری
 3. دستور العمل آئین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)
 4. قانون و آئین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری( دوره پنجم)