دفتر فرماندار

شرح وظایف

  • تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد
  • پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران
  • راهنمایی ارباب رجوع
  • جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان
  • رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
  • پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه
  • ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها
  • در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
  • دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
  • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق