چارت سازمانی

حوزه فرماندار ارومیه

فرماندار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

معاون هماهنگی و امور عمرانی

معاون برنامه ریزی و توسعه

امور هماهنگی و  پیگیری

مسئول حراست

مسئول روابط عمومی و تشریفات

ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

امور بانوان

امور حقوقی

اداره امور سیاسی، امنیتی و اجتماعی

رئیس اداره

مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان

امور امنیتی و انتظامی

امور سیاسی، انتظامی و انتخابات

امور مرزی و مبارزه با قاچاق

امور اجتماعی و فرهنگی

اداره فنی و امور عمرانی

رئیس اداره

امور عمرانی

امور شهری، روستایی و شوراها

نظارت بر بودجه دهیاری ها

پایش محیط زیست و توسعه پایدار

مدیریت بحران

اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی

رئیس اداره

برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات

هماهنگی امور اقتصادی

صنایع و معادن

اقتصاد کشاورزی

امور اداری

امور مالی

حسابدار و جمعدار اموال

نامه رسان و راننده

سرایدار و پیشخدمت

راننده وسایط نقلیه تندرو سبک

ماشین نویس

بخشداری مرکزی

بخشدار

هماهنگی و  پیگیری

امور امنیتی و انتظامی

امور سیاسی و انتخابات

امور دهستان ها و شوراها

امور عمرانی

آمار و فناوری اطلاعات

نامه رسان و راننده

سرایدار و پیشخدمت

بخشداری انزل

بخشدار

هماهنگی و پیگیری

امور امنیتی و انتظامی

امور سیاسی و انتخابات

امور دهستان ها و شوراها

امور عمرانی

آمار و فناوری اطلاعات

نامه رسان و راننده

سرایدار و پیشخدمت

بخشداری صومای برادوست

بخشدار

معاون

هماهنگی و پیگیری

امور امنیتی و انتظامی

امور سیاسی و انتخابات

امور دهستان ها و شوراها

امور عمرانی

آمار و فناوری اطلاعات

نامه رسان و راننده

سرایدار و پیشخدمت

بخشداری سیلوانا

بخشدار

معاون

هماهنگی و پیگیری

امور امنیتی و انتظامی

امور سیاسی و انتخابات

امور دهستان ها و شوراها

امور عمرانی

آمار و فناوری اطلاعات

نامه رسان و راننده

سرایدار و پیشخدمت

بخشداری نازلو

بخشدار

معاون

هماهنگی و پیگیری

امور امنیتی و انتظامی

امور سیاسی و انتخابات

امور دهستان ها و شوراها

امور دهستان ها و شوراها

امور عمرانی

آمار و فناوری اطلاعات

نامه رسان و راننده

سرایدار و پیشخدمت