امور بانوان و خانواده

شرح وظایف

 • بررسی و مطالعه در زمینه های گوناگون مسائل و مشکلات و نارسائی های جامعه زنان در شهر،بخش و روستا بر اساس اولویت ها و ضرورت ها.
 • بررسی راهکارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان براساس نیاز های جامعه شهری و روستایی.
 • ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی در سطح شهرستان بمنظور بررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان در سطح شهر،بخش و روستا و ارئه گزارش به مقام مافوق.
 • بررسی راهکارهای عملی در جهت رفع موانع،محرومیت ها و تبعیض در مورد زنان و آداب و رسوم خرافاتی،سنتی و عشایری مغایر با حقوق زنان در شهرها و روستاهای شهرستان با همکاری سایر سازمانها و ارگانهای مسئول.
 • بررسی زمینه های استفاده از رسانه های گروهی استان در جهت آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه زنان شهرستان و نیز تغییر نگرش عمومی با همکاری کارشناسان و اساتید و صاحب نظران.
 • اقدام در جهت ایجاد و توسعه مراکز تفریحی،ورزشی،فرهنگی،هنری و غیره ویژه دختران و بانوان هر شهر،بخش و روستا با همکاری و هماهنگی ارگان های مسئول.
 • به روز نمودن بانک های اطلاعات مرتبط با مسائل زنان و به روز کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه بر حسب جنسیت.
 • شناسایی چهره های موفق بانوان در سطح شهرستان و معرفی و حمایت از آنان به منظور ایجاد انگیزه بیشتر.
 • انجام اقدامات کاربردی موثر در جهت جلب زنان در عرصه های مختلف اجتماعی.
 • تهیه گزارش از اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به زنان در سطح شهرستان جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 • شرکت در جلسات و گردهمایی ها حسب مورد و انجام سایر امور محوله.