فرماندار شهرستان ارومیه: دهیار، نقش اساسی در برنامه ریزی و مدیریت کارآمد روستا ایفا کند