دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ارومیه به ریاست دکتر عماری فرماندار شهرستان ارومیه در محل سد شهرچای برگزار شد