بازدید میدانی فرماندار شهرستان ارومیه از محل کانال شهرآجو