فرماندار شهرستان ارومیه در مراسم افتتاحیه کمپین هر ایرانی یک سفیر پیشگیری از اعتیاد: