استاندار آذربایجان غربی:

موانع و مشکلات مناطق ویژه سرو - ارومیه و سلماس برطرف شود

موانع و مشکلات مناطق ویژه سرو - ارومیه و سلماس برطرف شود
استاندار آذربایجان غربی به مشکلات مناطق ویژه اقتصادى سرو- ارومیه و سلماس اشاره کرد و گفت: با رفع موانع و مشکلات این مناطق زمینه حضور سرمایه گذاران و رونق اقتصادی در این مناطق فراهم می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، محمدصادق معتمدیان در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره به ظرفیت های منطقه آزاد تجاری ماکو در توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، گفت: از ظرفیت های این منطقه برای توسعه و افزایش صادرات به نحو شایسته استفاده نشده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین به مشکلات مناطق ویژه اقتصادى سرو- ارومیه و سلماس نیز اشاره کرد و گفت: با رفع موانع و مشکلات این مناطق زمینه حضور سرمایه گذاران و رونق اقتصادی در این مناطق فراهم می شود.

وی در ادامه از دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی برای حضور در آذربایجان غربی و بازدید از ظرفیت های منطقه آزاد تجاری ماکو و مناطق ویژه اقتصادی سرو_ ارومیه و سلماس دعوت کرد .

در این دیدار دبیر شورای مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی نیز با قدردانی از نگاه ویژه استاندار آذربایجان غربی به استفاده بیشتر از ظرفیت های منطقه آزاد ماکو برای توصیه صادرات و جذب سرمایه گذران در این منطقه گفت:  این شورا آماده است تا موانع و مشکلات پیش روی منطقه آزاد ماکو و مناطق ویژه اقتصادى  سرو_ارومیه و سلماس را رفع نماید.

دکتر سعید محمد همچنین با قبول دعوت آقای معتمدیان برای سفر به استان و بازدید از ظرفیت ها و پتانسیل های استان آذربایجان غربی ، به دبیر مناطق ویژه شورای عالی مناطق آزاد ماموریت داد تا با حضور در مناطق ویژه سرو_ ارومیه و سلماس در راستاى رفع مشکلات موجود در این مناطق اقدام نماید.