بخشدار جدید نازلو معرفی شد

به پیشنهاد فرماندار شهرستان ارومیه و با حکم استاندار آذربایجان غربی

 

"لطیف رستم زاده حاجلاری" به عنوان "بخشدار نازلو ارومیه" منصوب شد