ملاقات مردمی فرماندار شهرستان ارومیه

ملاقات مردمی فرماندار شهرستان ارومیه در محل فرمانداری برگزار شد