تاکید بر نقش آفرینی اطلاع رسانی در تحقق ۴ رکن اصلی انتخابات

تاکید بر نقش آفرینی اطلاع رسانی در تحقق ۴ رکن اصلی انتخابات
اعضای کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در هشتمین جلسه این کمیته میزبان دکتر عرف بودند تا انتظارات ستاد انتخابات کشور از کمیته اطلاع رسانی را با حضور رئیس ستاد، مرور کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، دکتر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در هشتمین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور حضور یافت.

رئیس ستاد انتخابات کشور دراین جلسه، با مرور ارکان ۴ گانه اصلی انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت بر نقش آفرینی عرصه اطلاع رسانی در تحقق هریک از این ۴ رکن تاکید کرد.

معاون سیاسی وزارت کشور، ضمن تشریح مؤلفه های شکل گیری مشارکت عمومی در انتخابات به مؤلفه رقابتی بودن انتخابات و توجه به سلایق مختلف پرداخت و اطلاع رسانی مؤثر و تعامل شایسته، با افکار عمومی را از جمله لوازم تحقق این مؤلفه بسیار مهم دانست.

دکتر جمال عرف، برگزاری انتخابات را یک پروژه ملی دانست و ضمن استقبال از حضور دستگاههای مختلف مؤثر در عرصه اطلاع رسانی در کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، گفت:‌ با توجه به دوره زمانی چند ماه باقی مانده تا انتخابات، اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت پیش بینی شده برای روند اطلاع رسانی انتخابات از سوی همه دستگاههای عضو و سایر بخشهای مرتبط ضروری و غیر قابل چشم پوشی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با مرور کارکرد فضای مجازی در قالب رسانه های نوین، طراحی برنامه های ایجابی در این عرصه را عرصه فعالیت کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در تعامل با فضای مجازی اعلام کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت دستگاههای عضو کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات، سناریوخوانی حوزه تبلیغات انتخابات را از دیگر انتظارات برشمرد و گفت: باید از بررسی های غیر فعال پسینی عبور کنیم و با رویکردهای فعال، با بررسی سناریوهای محتمل پیش رو در عرصه تبلیغات و تعاملات با افکار عمومی، طراحی تدابیر رو به آینده را دنبال کنیم.

در آغاز هشتمین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، گزارش عملکرد کمیته از زمان تشکیل، از سوی انصاری رئیس این کمیته ارائه شد. همچنین اعضای کمیته نقطه نظرات و دیدگاههای خود را با رئیس ستاد انتخابات کشور مورد تبادل نظر قرار دادند.