برگزاری کارگروه حمایت از خانواده و جمعیت جوان به ریاست فرماندار: