عملکرد سه ماهه اول سال 1398 هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه

عملکرد سه ماهه اول سال 1398  هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه
عملکرد سه ماهه اول سال 1398 هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، عملکرد سه ماهه اول سال 1398  هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه به شرح زیر می باشد: