بازدید میدانی فرماندار شهرستان ارومیه از دهستان های باراندوز ، باراندوز جنوبی، ودهستان دول