گزارش تصویری جلسه هماهنگی اجرای طرح یک روستا یک محصول

گزارش تصویری جلسه هماهنگی اجرای طرح یک روستا یک محصول
جلسه هماهنگی اجرای طرح یک روستا یک محصول، صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه هماهنگی اجرای طرح یک روستا یک محصول، صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری