آگهی مزایده سوخت مرزنشینان شهریور 98

آگهی مزایده سوخت مرزنشینان شهریور 98
آگهی مزایده سوخت مرزنشینان شهریور 98 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در اجرای تصویب نامه شماره 116689 ت 45059 ه – 1390.06.08 موضوع ماده 2 هیات محترم وزیران در خصوص فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری ، استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد جهت بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت 18 میلیون لیتر را به ازاء  نرخ پایه هر لیتر 38000 ریال از طریق مزایده در سطح کشور به فروش رساند ، متقاضیان بایستی ظرف مدت 10روز از تاریخ 98.07.01 انتشار آگهی پیشنهادات خود را با شرایط ذیل تا پایان وقت اداری مورخه چهارشنبه 1398.07.10 به دبیرخانه حراست  استانداری تحویل و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پیشنهادات، رأس ساعت 10 صبح مورخ پنج شنبه 1398.07.11 خواهد بود حضور پیشنهاد کنندگان  یا نماینده آنها ( با معرفی کتبی ) در جلسه آزاد است .

شرایط شرکت گنندگان در مزایده :                                                                              

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشد

            تبصره : حضور اتباع خارجی با تایید وزارت کشور بلامانع می باشد .

 • تصویر برابر اصل مدارک هویتی ( کارت ملی – شناسنامه ) و برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه با آگهی آخرین تغییرات و مدارک هویتی دارندگان حق امضاء الزامی است
 • دارای کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینی یا پیله وری و یا کارت بازرگانی باشد
 • دارای گردش مالی به مبلغ 25،000،000،000 ریال به طور متوسط ماهانه در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی باشد .
 • عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاههای اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی

شرایط شرکت در مزایده :

 • متقاضیان باید مبلغ 15.368.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 2171130030008 با عنوان تمرکز وجوه سپرده استانداری نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش آن را ضمیمه مدارک خود بنمایند .
 • فرآورده تحویلی به برنده مزایده از محل انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده و برنده موظف است  طی 45 روز کلیه  فرآورده را برداشت نماید .
 • کلیه هزینه های حمل و نقل گمرکی و حقوق دولتی و غیره پس از خروج محموله از انبار به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 • اظهار گمرکی به عهده شرکت نفت می باشد .
 • قیمتهای فرآورده تحویلی به برنده مزایده بر مبنای قیمت مصوب کار گروه مرکزی تبصره 2 در طول مدت قرارداد خواهد بود .
 • برنده مزایده ، کل سود مرزنشینان را(20 % نرخ برنده) یکجا به حساب شماره 1214072951 نزد بانک تجارت  شعبه امینی  واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید .
 • تحویل فرآورده به برنده مزایده بر اساس مفاد قرارداد فی مابین کارگزار و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خواهد بود .در هنگام عقد قرارداد معادل 5درصد ارزش ریالی قرارداد بعنوان حسن اجرای آن بصورت نقد یا تضامین معتبر اخذ خواهد شد .
 • سپرده نفر دوم پس از عقد قرارداد با برنده اول عودت خواهد گردید و  سپرده سایر شرکت کنندگان پس از بازگشایی پاکت و اعلام برنده عودت خواهد شد .
 • برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته اقدام به عقد قرارداد ننماید سپرده وی به نفع دولت ضبط و پیشنهاد دوم به عنوان برنده اعلام خواهد شد و در صورت انصراف برنده دوم سپرده وی ضبط و مزایده تجدید آگهی خواهد شد .
 • شرکت در مزایده به معنی قبولی کلیه شرایط آگهی بوده و در شرایط  مساوی اولویت با تعاونی های مرزنشینان میباشد.
 • تعیین صلاحیت و پذیرش کارگزاران و برندگان مزایده به عهده کارگروه استانی خواهد بود . ودر شرایط مساوی اولویت با تعاونی مرزنشینان خواهد بود .
 • شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران بر اساس موازنه تولید و مصرف نفت گاز درکشور در هر مرحله از قرارداد خود می تواند در صورت لزوم با توجه به نیاز داخلی کشور نسبت به قطع فروش اقدام نماید .              
 • برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده 100970245000015 می باشد و همچنین کلیه پاکات بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه حراست استانداری گردد .
 • توضیح اینکه به  نرخ پیشنهادی 20 % سود مرزنشینان اضافه  خواهد شد .
 • هرگونه تغییرات اعم از افزایش یا کاهش نرخ ارزی و سایر هزینه ها بعهده کارگزار برنده بوده ، فروشنده و مزایده گزار هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این رابطه ندارد .
 • مهلت اجرای تعهدات برنده (عقد قرارداد -خرید – بارگیری – صادرات) تا 45 روز خواهد بود.و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .
 • چنانچه کارگزار برنده بدون دلیل و مدرک (به جز موارد پیش بینی نشده و حوادث غیر مترقبه) نتواند در موعد مقرر نسبت به خروج سهمیه از انبارهای نفتی اقدام نماید ، سود واریزی به حساب مرزنشینان ضبط خواهد شد و همچنین در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف کارگزار فروش سوخت ، کارگروه استانی می تواند نسبت به محرومیت نامبرده به مدت سه دوره از حضور در مزایده و ضبط ضمانتنامه ها اقدام نماید
 • زمان انصراف از مزایده ، 24 ساعت قبل از بازگشایی پاکت ها می باشد ( متقاضی در صورت انصراف باید24  ساعت قبل از تشکیل جلسه مزایده درخواست کتبی خود را به حراست استانداری تحویل نماید

نحوه ارسال مدارک شرکت در مزایده :

پاکت الف:

 • تصویر برابر اصل شده مدارک هویتی ( کارت ملی – شناسنامه ) و برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه با آگهی آخرین تغییرات و مدارک هویتی دارندگان حق امضاء
 • تاییدیه گردش مالی به مبلغ 25،000،000،000 ریال به طور متوسط در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی
 • تصویر کارت مرزنشینی یا کارت پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر

پاکت ب :

 • فیش واریزی تضمین شرکت در مزایده

پاکت ج :

 • نرخ پیشنهادی (بدون محاسبه  20 % سهم مرزنشینان )
 • ضمنا پاکات مربوطه را در یک پاکت جداگانه لاک مهر شده تحویل دبیرخانه حراست استانداری نمایند .

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04431972605 تماس حاصل فرمایند .