افتتاح ساختمان حوزه یک شهری شهید حمید باکری با حضور فرماندار شهرستان ارومیه