برگزاری جلسات فرعی کمیته برنامه ریزی شهرستان ارومیه

برگزاری جلسات فرعی کمیته برنامه ریزی شهرستان ارومیه
جلسات فرعی کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت بررسی پروژه ها و اعتبارات پیشنهادی با حضور معاونین هماهنگی و امور عمرانی و سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسات فرعی کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت بررسی پروژه ها و اعتبارات پیشنهادی صبح امروز با حضور معاونین هماهنگی و امور عمرانی و سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری