جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ارومیه

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ظهر دوشنبه 26 آذر در سالن جلسات فرمانداری با حضور فرماندار ارومیه، معاون هماهنگی و امور عمرانی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار برگزار شد.