جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ارومیه

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ظهر امروز یکشنبه 2 تیر با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.