برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ارومیه

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان صبح امروز جمعه 9 فروردین در سه نوبت جداگانه با حضور فرماندار ارومیه و معاونین فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.