جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ارومیه

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان، چهارشنبه 28 آذر در سالن جلسات فرمانداری ارومیه برگزار شد.