جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان صبح امروز شنبه 5 مرداد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.