جلسه آموزشی و توجیهی نمایندگان فرماندار در حوزه های رای گیری

جلسه آموزشی و توجیهی نمایندگان فرماندار در حوزه های رای گیری شهر ارومیه صبح امروز پنجشنبه 24 بهمن در خانه جوان برگزار شد.