توزیع تغذیه رایگان در بخش صومای برادوست

بنا به دستور استاندار آذربایجان غربی، دوشنبه 5 آذر با حضور بخشدار صومای برادوست در مدارس گنگچین تغذیه رایگان توزیع شد.