جلسه سامانه جامع مدیریت انبارها و مراکز شهرستان ارومیه

جلسه سامانه جامع مدیریت انبارها و مراکز شهرستان صبح امروز یکشنبه 21 مهر با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.