جلسه کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

جلسه کمیته فرهنگی، آموزشی، تبلیغی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان صبح شنبه 24 آذر در فرمانداری ارومیه برگزار شد.