جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ارومیه

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان صبح یکشنبه 18 آذر 97 در فرمانداری ارومیه برگزار شد