جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان صبح دوشنبه 24 دی با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.