بازدید از روستاهای بخش مرکزی و سیلوانا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه پس از بارندگی های اخیر، صبح و عصر امروز دوشنبه 12 فروردین از روستاهای بخش مرکزی و سیلوانا بازدید کردند.