برگزاری جلسه کمیته کارشناسی نظارت بر اشتغال شهرستان ارومیه

جلسه کمیته کارشناسی نظارت بر اشتغال شهرستان صبح امروز دوشنبه 6 اسفند با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.