بازدید از امکان درمانی، تسهیل گری، مذهبی، خیریه و دیدار با سمن ها

معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای و مشاور امور جوانان معاون اول رئیس جمهور با همراهی فرماندار ارومیه و مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی از بیمارستان امید، موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه، دفاتر تسهیل گری شهرستان، مسجد جامع و بازار قدیم ارومیه بازدید نموده و با سازمان های مردم نهاد استان جلسه ای برگزار کردند.