جلسه هماهنگی استقرار نیروهای نظارتی در تمامی نانوایی های شهرستان ارومیه

جلسه هماهنگی استقرار نیروهای نظارتی محسوس و نامحسوس در تمامی نانوایی های شهرستان صبح امروز چهارشنبه 16 مهر با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.