نشست مشورتی دهیاران بخش صومای برادوست

نشست مشورتی دهیاران بخش صومای برادوست، سه شنبه 20 آذر با حضور بخشدار صومای برادوست برگزار شد.