برگزاری جلسه کارگروه بند "خ" ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه

جلسه کارگروه بند "خ" ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جهت رسیدگی به مطالبات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه، صبح دوشنبه 27 آبان با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.