سفر فرماندار ارومیه به حکاری ترکیه

فرماندار ارومیه و هیئت همراه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 19 و 20 تیرماه در راستای گسترش همکاریهای فیمابیین، میهمان والی حکاری ترکیه بودند.