گزارش به مردم

نمایی از تلاش های فرمانداری ارومیه در راستای پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا: