آرتمیا نقش بسزایی در ایجاد اشتغال جایگزین خواهد داشت

رئیس دانشگاه ارومیه برلزوم افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، رحیم حب نقی افزود: شرایط تحریم موجود فرصت مناسبی است تا دانشگاهها به عنوان مرکز تحولات کشور قرارگیرد و صنعت و دانشگاهی که به صورت جزیره ای فعالیت می کردند ارتباط  بیشتری باهم داشته باشند.

وی ادامه داد: صنعت برای ارتقا نیازمند دانش فنی است و این دانش فنی در دانشگاه وجود دارد که افزایش ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت برای توسعه هرکشوری ضروری است.

حب نقی با بیان اینکه هسته اولیه پژوهشکده ارتمیا در سال ۷۴ تا ۷۶ بنا نهاده شد افزود: با افزایش روند خشکی دریاچه ارومیه پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه سال ۹۳ با موافقت وزارت علوم ایجاد شد و طرحهای مختلفی با همکاری ستاد احیا در راستای احیا دریاچه ارومیه انجام شد.

وی ادامه داد: با موافقت انجام شده طی سال گذشته پژوهشکده آرتمیا به ۲ پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و مرکز تحقیقات آرتمیا تقسیم شده است.

حب نقی آرتمیا را یک ثروت و ظرفیت منحصربه فرد دریاچه ارومیه دانست گفت:  آرتمیا می تواند در اشتغالزایی جایگزین کشاورزی نقش آفرین باشد.