فراخوان ارائه طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی شهرستان ارومیه

فراخوان ارائه طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی شهرستان ارومیه
فرمانداری ارومیه خواستار مشارکت سازمان های مردم نهاد این شهرستان در ساماندهی کودکان کار و خیابانی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، سازمان های مردم نهاد شهرستان می توانند با مراجعه به دبیرخانه هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد فرمانداری شهرستان ارومیه و با ارائه طرح های خود در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابانی شهرستان در این امر مشارکت داشته باشند.

طرح های ارائه شده توسط سازمان های مردم نهاد شهرستان ارومیه پس از بررسی و تصویب اولیه، برای تصویب نهایی در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان ارائه خواهد شد.