گزارش تصویری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ارومیه
جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری