انتشار نسخه های بروز شده قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات

انتشار نسخه های بروز شده قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات
نسخه های بروز شده قوانین اصلی و برخی مقررات مرتبط با انتخابات در حال برنامه ریزی برای اجرا در پایان سال ۹۸ ارائه شده از سوی دفتر انتخابات منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، نسخه های بروز شده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به شرح زیر منتشر شد. 

گفتنی است، آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از بازنگری و تصویب در هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد.