برگزاری جلسه ستاد کرونا شهرستان ارومیه

برگزاری جلسه ستاد کرونا شهرستان ارومیه
جلسه ستاد کرونا شهرستان همزمان با ستاد استانی و با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، فرماندار ارومیه در این جلسه با تاکید بر تداوم کنترل  مرزی کرونا در پایانه مرزی شهرستان گفت: شرایط شهرستان ارومیه هم اکنون زرد بوده و با توجه به شیوع گونه جدید ویروس کرونا در برخی از کشورهای منطقه، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط احتمالی برای جلوگیری از بازگشت به وضعیت قرمز انجام گیرد.

رسول مقابلی همچنین با تاکید بر نظارت به نحوه رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدارس، افزود: هماهنگی کامل شبکه بهداشت و ارسال مشخصات دانش آموزان بیمار و خانواده ها به آموزش و پرورش برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ... ضروری است.

در این جلسه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس و احصاء خلاءها و نواقصات موجود در مدارس و همچنین آسیب شناسی سامانه سکوی هوشمند مدیریت کرونا مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.