میز ارتباطات مردمی با حضور فرماندار شهرستان ارومیه و مدیران استانی و شهرستانی